Hồ sơ pháp lý

Pháp lý dự án

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Thuận Phát
2. Văn bản đủ điều kiện huy động vốn (Văn bản số 14358/SXD-PTN&TTBĐS ngày 18/09/2017 và văn bản số 2688/SXD-PTN&TTBĐS ngày 17/03/202020 của Sở Xây dựng)

 

Tổng đại lý

Đơn vị phân phối chính thức